Luonto

Kiihtelysvaaran seutu on pääosin mäkistä metsämaata, jota rajaavat järvet, lammet, suot sekä viljelykset. Vaaroja peittää enimmäkseen moreenimaa, jossa kasvaa kuusi- ja koivuvaltaista tuoretta sekametsää. Paikoitellen esiintyy myös hiekka- ja sorakankaita, joilla mänty on vallitseva puulaji. Pitäjän halki kulkevat Salpausselän pohjoisimmat harjut.

Kallioperä on enimmäkseen kvartsiittia, joka kovana kivilajina on jäänyt ympäristöä korkeammiksi vaaroiksi. Kiihtelysvaaran halki kulkeva kvartsiittijono kuuluu karjalaiseen liuskekivivyöhykkeeseen, joka kulkee pitäjän eteläosasta kirkonkylän kautta Kontiolahdelle ja Kolille. Savi- ja kiilleliuske ovat kvartsiitin ohelle yleisimpiä kivilajeja; lisäksi pitäjän eteläosan kallioperässä on dolomiittia, joka aiheuttaa maan kalkkipitoisuuden ja edelleen rehevän kasvillisuuden.

Valkeasuo Tohmajärven rajalla ja Linnasuo Tuupovaaran rajalla ovat laajahkoja suoalueita, joista Valkeasuo on turvetuotantoalue. Valkeasuo oli suurelta osin aukeaa suursaranevaa, Linnasuo rämettä. Pienempiä rämeitä ja korpia on paikoitellen pitäjän alueella.

Kiihtelysvaaran järvet ovat enimmäkseen pieniä, dystrofisia ja melko niukkaravinteisia. Loitimo on pitäjän suurin järvi, jonka vedet virtaavat aluksi Melakkoon, sieltä Ruskeakosken voimalaitoksen kautta Tanikkaan. Tanikka on Vihtakosken voimalaitoksen patoallas, josta vedet kulkevat Jänisjokea pitkin Jänisjärveen ja edelleen Laatokkaan. Muita suurempia järviä ovat Ylinen, Keskijärvi, Palojärvi, Jukajärvi ja Uskaljärvi.

Pitäjän kasvistoa ovat vehmaat koivikot ja lepikot, joiden runsaus johtuu aikanaan harjoitetusta kaskiviljelystä. Reheviä lehtoja on Huhtilammella ja Heinävaarassa. Tanikan lähellä on kallioiden juurella saniaislehtoja, joissa kotkansiipi muodostaa laajoja kasvustoja. Harvinaisempia lajeja ovat Huhtilammen lehdoissa kasvavat kaiheorvokki, valkolehti, lehtoarho ja metsätähtimö. Heinävaarassa kasvaa rehevässä lehdossa valkovuokkoja ja melko kookkaita lehmuksia.

Kiihtelysvaaran alueen eläimistö on monipuolista. Suurpedoista karhu, susi ja ilves esiintyvät yleisesti ainakin pitäjän salomailla. Pienemmistä eläimistä tavataan saukkoja, näätiä, mäyriä, hillereitä, minkkejä, lumikkoja, kärppiä, kettuja ja supikoira. Myös hirvieläimiä liikkuu Kiihtelysvaaran alueella yleisesti.

Tavanomaisten Itä-Suomessa tavattavien lintulajien lisäksi Kiihtelysvaarassa on tavattu idän- ja lapinuunilintuja sekä riekkoja Loitimolla.